Verkiezingsprogramma's van de Franstalige partijen. Hoe zit het met de belegger?

De nieuwe VFB-bestuurder Vincent Van Dessel, de voormalige topman van de beurs van Brussel, ploos een tweetal weken geleden de Vlaamse partijprogramma's uit op zoek naar de voorstellen die relevant zijn voor beleggers (klik hier). Maar hoe staan de Waalse partijen tegenover de beleggers?


PS

 • Creëer een algemene sociale bijdrage die zou worden gefinancierd door de globalisering van het inkomen, een hogere belasting op groot kapitaal en het innen van sociale bijdragen op nieuwe vormen van werkautomatisering (robots, kunstmatige intelligentie, enz.).
 • De PS stelt voor om het belastingstelsel van de tweede pijler te veranderen om het progressief te maken. Er bestaan verschillende mogelijkheden, zoals de globalisering van de inkomsten uit de verschillende pensioenpijlers voor de berekening van de belasting (elke pensioen-euro wordt op dezelfde manier belast, ongeacht of deze afkomstig is van een wettelijk pensioen of een aanvullend pensioen) of de invoering van een progressieve schaal voor de tweede pijler.
 • Verminder de staatsparticipatie in autonome overheidsbedrijven niet. De Staat bezit bijna 100% van het kapitaal van de NMBS (99,97%) en iets meer dan 50% van het kapitaal van bpost en Proximus. Voor de PS moeten deze participaties behouden blijven.
 • Wijzig de wet van 21 maart 1991 om het verbod op de staat om onder de 50% van het kapitaal van bpost en Proximus te komen, opnieuw in te voeren. Concreet stelt de PS voor om artikel 54/7 van de wet van 652 van 21 maart 1991, ingevoerd door de regering MR-NVA via de wet van 16 december 2015, in te trekken.
 • Houd Belfius in het publieke domein.

 • Herinvoering van regeringscommissarissen en externe controle door het Rekenhof in autonome beursgenoteerde bedrijven (bpost en Proximus). Deze essentiële instrumenten van administratief toezicht zijn afgeschaft door de wet van 16 december 2015. De PS stelt voor ze opnieuw in te voeren.
 • Voer een belasting in op groot vermogen. De PS stelt voor om een belasting in te voeren op de grootste vermogens, met een progressieve schaal in schijven (meer dan 1,25 miljoen euro buiten de eigen woning en de bezittingen bestemd voor reële beroepsactiviteiten).
 • Maak een vermogenskadaster op zodat de belastingdienst de vermogens van belastingbetalers kan kennen
 • Globaliseer roerende inkomsten (exclusief rente op gereglementeerde spaarrekeningen) en stel progressieve tarieven vast die specifiek zijn voor roerende inkomsten. Eén euro is gelijk aan één euro: elke euro uit vermogen moet op dezelfde manier worden belast als beroepsinkomsten. Deze maatregel houdt in dat er een einde komt aan de bevrijdende roerende voorheffing.
 • Voer een meerwaardebelasting van 30% in op vermogenswinsten op financiële instrumenten. Het is duidelijk dat het regime van de meerwaardebelasting rekening moet houden met de economische realiteit van de bedrijven die ze maken. In dit verband moet rekening worden gehouden met het behoud van de werkgelegenheid en het vermogensverlies als gevolg van crisissen.
 • Schaf het voordelige belastingregime ten gunste van diamantairs af. Diamanthandelaren profiteren momenteel van een vrijstellingsregeling die specifiek is, zonder rechtvaardiging in het licht van de economische en sociale impact van hun activiteit. De PS stelt voor om dit regime af te schaffen en de diamantsector te onderwerpen aan het gewone regime van vennootschapsbelasting.
 • Invoering van een belasting op financiële transacties (TTF) op het niveau van de Europese Unie, bedoeld om speculatie te bestrijden, waarvan de reikwijdte betrekking heeft op transacties in aandelen, obligaties, valutatransacties en allerlei soorten derivaten die betrekking heeft op een effect dat in een lidstaat is uitgegeven.
 • Als onderdeel van de implementatie van deze belasting en om rekening te houden met de realiteit van grote operaties, stelt de PS ook voor om het plafond op de huidige Belgische transactietaks af te schaffen, en alle operaties op dezelfde manier te laten bijdragen alsook de belasting uit te breiden naar alle financiële instrumenten waardoor ze in dezelfde verhouding bijdragen.
 • Belasting op cryptocurrency-transacties. Momenteel hoeft een belastingbetaler alleen geld om te zetten in cryptocurrency om belasting te vermijden op de transacties die hij uitvoert. Het zou echter voldoende zijn om de conversie van de euro in cryptocurrency aan de bron te belasten, op het moment dat er wordt gekocht, verkocht of betaald voor aankopen in cryptocurrency, om dit gedrag te ontmoedigen. Dit zou ook helpen bij het bestrijden van het witwassen van geld, waarbij voornamelijk gebruik wordt gemaakt van cryptocurrency-transacties.


MR

 • Een verlaging van de roerende voorheffing. De MR stelt voor om de belastingheffing op spaargelden te rationaliseren door één standaardtarief van 15% bronbelasting in te voeren. Bepaalde ad hoc-regelingen kunnen worden gehandhaafd als zij hun waarde bewijzen bij het ondersteunen van investeringen, maar er zal een rationalisatie-inspanning worden uitgevoerd.
 • Daarnaast willen wij de vrijstelling voor vermogenswinsten op aandelen behouden en de parameters van de effectenrekeningenbelasting bevriezen. Dit regime maakt het mogelijk dat beleggers die in een privécontext meerwaarden op niet-speculatieve aandelen behalen, niet worden belast op hun privéwinsten.
 • Ook wil de MR het werknemersaandeelhouderschap ontwikkelen, waardoor werknemers aandeelhouder kunnen zijn van het bedrijf waar ze werken. In 2020 bood slechts 5% van de Belgische bedrijven dit soort systemen aan, een percentage dat onder het Europese gemiddelde ligt (5,2%). In 2009 bedroegen dit percentage echter 11%. Helaas is het huidige belastingkader te restrictief en ontmoedigt het initiatieven. Het moet dus versoepeld worden. Wat de huidige mechanismen betreft (aankoopplan en toewijzing van aandelen, werknemersparticipatie in het kapitaal, aandelenopties, enz.), missen deze hun doel. Het zijn vaak grote bedrijven die ze implementeren, en vooral senior executives die ervan profiteren. Het werknemersaandeelhouderschap is een troef voor het werven van talent, vooral in kleine bedrijven. Aandelen kunnen inderdaad worden opgenomen in het salarispakket. Vooral voor start-ups zou het faciliteren van de verwerving van aandelen er ook voor zorgen dat niet alleen de oprichter kan profiteren van toegevoegde waarde wanneer de inspanningen van al het personeel leiden tot een hoge waardering van het bedrijf via nieuwe investeerders. Buiten het belastingkader zijn bewustzijn en ondersteuning door middel van training/coaching sleutelelementen om de ontwikkeling van het aandelenbezit van werknemers mogelijk te maken. Het is inderdaad belangrijk om de sleutels aan het personeel te kunnen geven, zodat zij zich de implicaties van deze nieuwe rol kunnen eigen maken.
 • Een stabiel raamwerk voor de tweede pijler van de pensioenen. De MR bevordert een stabiel raamwerk met betrekking tot belastingen en parafiscale regelingen voor aanvullende pensioenen, hetgeen een langetermijnbeleid is. Volgens de MR zou elke plotselinge wijziging van dit belasting- en parafiscale systeem het vertrouwen van zelfstandigen in de tweede pijler schaden. Ons doel is het versterken van de aanvullende pensioenen, en dit kan alleen gebeuren als we de legitieme verwachtingen van de burgers op dit gebied niet ondermijnen. 
 •  De visie van de MR met betrekking tot staatsdeelnemingen is om deze terug om te vormen tot een proactief en toekomstgericht proces, waarbij elke beslissing genomen wordt met een langetermijnvisie voor het economisch en sociaal welzijn van België. Een dergelijke aanpak zal niet alleen de overheidsfinanciën versterken, maar ook de innovatie en het concurrentievermogen in de hele Belgische economie stimuleren.


Les Engagés

 • Om de koopkracht te versterken, meer werknemers naar de arbeidsmarkt te trekken, het concurrentievermogen van bedrijven te vergroten en de kwaliteit van de sociale relaties daarbinnen te bevorderen, stellen wij voor om de fiscale en sociale voordelen die bedoeld zijn om het werknemersaandeelhouderschap onder alle werknemers van het bedrijf te promoten substantieel te versterken op voorwaarde dat de betrokken werknemers vertegenwoordigd zijn in de raad van bestuur van hun onderneming. Voor ons gaat het om het promoten van een participatief bedrijfsmodel als een gemeenschappelijk en positief project.
 • Globaliseer de belastingheffing op alle inkomsten, zowel uit werk als uit kapitaal, door deze aan één enkele progressieve schaal te onderwerpen. Deze eenmaking van de belastinggrondslag zal het mogelijk maken de belastingtarieven aanzienlijk te verlagen ten opzichte van de huidige niveaus. Als eerste stap in deze standaardisering zijn wij voorstander van de invoering van een bronbelasting op netto vermogenswinsten (minus kosten en vermogensverliezen), zoals rente of dividenden.
 • Ontmoedig speculatieve activiteiten door op Europees niveau een belasting op financiële transacties in te voeren (bekend als de “Tobin-belasting”), waarvan de inkomsten moeten worden besteed aan de ecologische en economische transitie.
 • Regel de beloningsmethoden voor fondsbeheerders zodanig dat zij afhankelijk zijn van de langetermijnprestaties van de fondsen die zij beheren en niet van kortetermijnresultaten.
 • Creëer een compensatiefonds tussen financiële producten waarvan de menselijke, maatschappelijke en ecologische impact positief is en die waarvoor deze negatief is. Concreet zou er een bijdrage worden geheven op producten met een negatieve impact die dan gebruikt kan worden om producten met een positieve impact te subsidiëren om zo hun winstgevendheid te versterken.
 • Verbied de financiering van nieuwe exploitatieprojecten voor fossiele brandstoffen


PTB

 • Twee procent op één procent. We voeren een miljonairsbelasting in van 2% op nettovermogens boven de 5 miljoen euro (en 3% op vermogen boven de 10 miljoen euro). Op deze manier belasten we de rijkste 1% van de bevolking.
 • Om deze belasting te innen, bieden wij Tax-on-web een Fortune-on-web aan, waar multimiljonairs hun vermogensgegevens kunnen invullen.
 • Om kapitaalvlucht en fraude te bestrijden, schaffen we het bankgeheim af en creëren we een ‘Great Fortunes’-eenheid binnen de overheidsfinanciën.
 • We transformeren Belfius Bank tot een echte publieke bank. Spaarders profiteren van een gegarandeerde rente, individuen krijgen goedkope leningen en de staat garandeert bankrekeningen.


Ecolo

 • Globaliseer de inkomsten uit kapitaal en arbeid en pas daar een progressievere belasting op toe om de belasting op arbeid te kunnen verlagen.
 • Schaf het mechanisme af dat het mogelijk maakt door KMO's uitgekeerde dividenden uit te keren op nieuw uitgegeven aandelen met een verlaagd bronbelastingtarief.
 • Stel een jaarlijkse bijdrage vast vanaf bezittingen groter dan 1 miljoen euro. De belastbare basis zou bestaan uit alle activa (roerende, financiële en onroerende goederen), na aftrek van eventuele schulden, met een vrijstelling voor de hoofdwoning en voor productieve activa die in het kader van een beroepsactiviteit worden gebruikt. Wij stellen de volgende progressieve schaal voor :

▪ Minder dan 1 miljoen euro: 0%;

▪ Tussen 1 en 2 miljoen euro: 0,5%;

▪ Tussen 2 en 10 miljoen euro: 1%;

▪ Tussen 10 miljoen en 50 miljoen euro: 1,5%;

▪ Meer dan 50 miljoen euro: 2%.

Deze belasting zal op basis van aangiftes worden ingevorderd (met controles en in het geval van bewezen te weinig aangifte) in afwachting van de uiteindelijke creatie van een vermogenskadaster, aangezien er al een vastgoedkadaster bestaat.

 • Zorg voor de stabiliteit en veerkracht van het financiële systeem door betere bankregulering in te voeren, speculatie te bestrijden en een belasting op financiële transacties op Europees niveau in te voeren.
 • Beperk de speculatie op voedselgrondstoffen en energie door een minimale bezitsperiode van 30 dagen op te leggen aan houders van derivatencontracten met betrekking tot energieproducten, landbouwproducten of emissiequota.
 • Stel Belfius ten dienste van de Belgische economie, de ecologische transitie, kmo’s en lokale besturen. Dit zou de oprichting inhouden van een actiever beheer van de participatie in Belfius, door een duidelijk mandaat te geven aan de raad van bestuur waarin strategische prioriteiten worden geïntegreerd (stoppen met de financiering van fossiele brandstoffen, financiering van de renovatie van gebouwen tegen 2030, financiering van duurzame mobiliteit infrastructuur, enz.).
 • Creëer een kader dat de belastingheffing op opportunistische overwinsten mogelijk maakt. Wij stellen voor een raamwerk te creëren dat de belastingheffing op overtollige winsten van grote bedrijven in sectoren van de economie die waarschijnlijk talrijke opportunistische winsten zullen binnenhalen, mogelijk maakt en reguleert, zoals het Europese precedent in de energiesector ten tijde van de crisis en de prijsexplosie. In 2022 besloot de Europese Unie olie- en gasmultinationals te onderwerpen aan een ‘solidariteitsbijdrage’ met het oog op ‘oorlogswinsten’ in de energiesector. De totstandkoming van een dergelijk raamwerk zal het mogelijk maken om ongerechtvaardigde overwinsten te belasten die voortvloeien uit een uitzonderlijke en onvoorspelbare exogene situatie (zoals de energiecrisis die we hebben ervaren na de invasie van Oekraïne), maar ook om de inflatie te bestrijden en kleine en middelgrote bedrijven beter te laten concurreren met de grote bedrijven. In het geval van een situatie van opportunistische overwinsten zal een eerste schijf van winsten die als ‘normaal’ worden beschouwd, belast blijven tegen het normale tarief van de vennootschapsbelasting, maar een schijf van winsten die als ‘overwinst’ wordt beschouwd, zal worden belast tegen een hoger tarief en op een progressieve manier.
 • Meerwaardebelasting op de verkoop van aandelen (rekening houdend met vermogensverliezen).
 • Om een voorkeursbehandeling tussen verschillende soorten activa te voorkomen, stellen we ook voor om een mechanisme in te voeren dat beleggers met cryptomunten moet verplichten hun vermogenswinsten correct aan te geven en zo de belastingheffing waarin de wetgeving voorziet effectief toe te passen.
 • Bied de Belgische spaarders een alternatief voor duurzaam en inclusief sparen door de regelmatige uitgifte van ‘groene staatsobligaties’ voor te stellen, die zouden bijdragen aan de financiering van het interfederale investeringsplan voor de transitie. Momenteel staat er in België bijna 300 miljard euro op spaardeposito's.


Défi

 • De vervanging van alle socialezekerheidsbijdragen van werknemers door een Sociale Solidariteitsbijdrage (CSS) op alle inkomens van individuen, berekend volgens progressieve tarieven.
 • Het pensioen zou bestaan uit :

Een fundamenteel gedeelte, identiek voor iedereen, waarvan de voorspelbaarheid aan het einde van de carrière zeker is, en gefinancierd door herverdeling.

◦ Een aanvullend gedeelte, gefinancierd door verplichte collectieve kapitalisatie, waarvan het bedrag afhankelijk is van de loopbaan. De “te kapitaliseren” bijdragen zullen worden geplaatst in een fonds dat door de Staat wordt beheerd volgens een precies schema om de risico's te beperken.

 • Belast alle inkomsten uit roerende en onroerende goederen tegen een vast tarief van 25%, ongeacht hun herkomst. Stel de aftrekbaarheid in van alle kosten en uitgaven die verband houden met de instandhouding van activa (kapitaalverlies, onderhoudskosten van eigendommen, bankkosten op financiële transacties, rente op bankleningen, verzekeringen, gewestelijke en gemeentelijke belastingen, enz.)