Statuten van de beleggingsclub                                              

Art.1

Onder de benaming ……………………….… werd op .. / .. / 20... in onverdeeldheid een beleggingsclub opgericht.

 

Art.2 Doel 

De club wordt opgericht teneinde de leden toe te laten hun kennis en ervaring inzake beleggen uit te diepen.

De club wordt tevens opgericht om de gelden die voortkomen uit persoonlijke bijdragen van de leden in onverdeeldheid te beleggen.

 

Art.3 Duur 

De duur van de onverdeeldheid wordt vastgesteld op 2 jaar. Het boekjaar loopt van .. / .. tot .. / …..

De onverdeeldheid zal dus ontbonden worden per …………………...op de wijze beschreven in art. 12, tenzij, tijdens de vergadering in de loop van de tweede maand voor de vastgestelde ontbindingsdatum en met meerderheid der stemmen van de aanwezige leden, de verlenging van de duur van de club wordt beslist.

Leden die bij de verlenging van de duur van de club wensen uit te treden, kunnen dit doen met inachtneming van de forfaitaire kosten voorzien in art. 6.

 

Art. 4 Leden.

Slechts fysische personen kunnen lid worden van een club. De club omvat de oprichters (zij die deze oprichtingsakte ondertekenden) alsmede de personen die later bij 2/3de meerderheid van stemmen zullen toegelaten worden.

De kandidaatstelling en de naam van de kandidaat moet worden gemeld aan de leden, uiterlijk in de oproeping tot het bijwonen van de vergadering, waarop deze kandidatuur zal worden voorgedragen.

De opneming van een nieuw lid wordt vastgesteld door zijn/haar gedagtekende handtekening onderaan de lijst van de leden-oprichters, lijst die deze stichtingsakte afsluit. Door zijn/haar handtekening verbindt het nieuwe lid zich ertoe de statuten van de club te eerbiedigen.

 

Art.5 Bijdrage

De bijdrage wordt bij de oprichting van de club als volgt samengesteld:

                     -een éénmalige toetredingsbijdrage van ………… euro te betalen uiterlijk op .. / .. / 20.. en

                     -een maandelijkse bijdrage van …… euro. Elke maand, op de ……de dag voor de vergadering, wordt de inventariswaarde van de bezittingen van de club berekend. De financiële instrumenten worden opgenomen aan de slotkoers op de dag van de berekening.

Deze bijdragen kunnen slechts met instemming van alle leden gewijzigd worden. Om de inning en de boekhouding van de bijdragen te vereenvoudigen, verbindt elk lid zich ertoe een doorlopende opdracht uit te schrijven voor de betaling van zijn/haar maandelijkse bijdrage. De overschrijving gebeurt op rekeningnummer BE.. ……………………………………… geopend op naam van de beleggingsclub bij bank/(online)broker ……………………………………… op de 1ste van elke maand.


Elke maand, op de ……de dag voor de vergadering, wordt de inventariswaarde van de bezittingen van de club berekend. De financiële instrumenten worden opgenomen aan de slotkoers op de dag van de berekening.

Art. 6 Uittreden - Overlijden

Elk lid blijft gebonden door de verplichtingen voortspruitend uit deze overeenkomst, evenals door wat de club later geldig heeft opgelegd, en tot op het ogenblik van zijn/haar ontslag of overlijden of bij de ontbinding van de club.

Ontslag moet schriftelijk aan de voorzitter worden bekendgemaakt. Het moet dan op de eerstvolgende vergadering worden meegedeeld aan de leden. Het uittredend lid zal na aftrek van de forfaitaire 2% voor kosten, in geld worden terugbetaald volgens het belang dat hij/zij in de club bezit. Dit bedrag zal berekend worden volgens de waarde op de maandelijkse vergadering na die waarop het ontslag werd bekendgemaakt. Dit bedrag zal worden uitgekeerd op de maandelijkse vergadering volgend op de in kennisgeving van het ontslag.

Het overlijden stelt een einde aan het lidmaatschap. Na aftrek van forfaitair 2% voor kosten zal het belang van het lid in de club in speciën uitbetaald worden aan de rechthebbenden. Dit bedrag zal worden toegekend volgens de waarde, zoals berekend tijdens de vergadering volgend op het overlijden.

Kan, bij beslissing van de vergaderde leden, als ontslagnemend lid beschouwd worden:

                   -hij/zij, die binnen de acht dagen geen gevolg zou geven aan een brief van de voorzitter of de penningmeester met de oproep achterstallige bijdragen te storten

                   -hij/zij, die zonder verwittiging op drie opeenvolgende vergaderingen afwezig blijft.

Het lidmaatschap kan een einde nemen door uitsluiting, op voorstel van de raad of van …. clubleden, goedgekeurd met tenminste 2/3de van de stemmen van de leden die op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Een voorstel tot uitsluiting moet vooraf aan de leden worden meegedeeld.

Art. 7 Beheer.

Bij gewone meerderheid kiezen de leden in de schoot van de club :

-   een voorzitter: die zal de vergadering leiden, optreden als centralizatie-orgaan en de initiatieven nemen die hij nodig acht voor de goede werking van de club.(bijeenroepen van een buitengewone vergadering,oproepen achterstallige bijdragen enz.).

-    een ondervoorzitter: persoon die de taken van de voorzitter overneemt in diens afwezigheid.

-   een secretaris: die staat in voor het opstellen van het proces-verbaal van de vergaderingen, het verzenden van uitnodigingen aan de leden en het verspreiden van informatie over activiteiten, en voor al wat tot de administratie van de club behoort.

-   een schatbewaarder: staat in voor de boekhouding van de bijdragen en van de verrichtingen, voor de berekening van de inventariswaarde en voor alles wat tot de financiële verrichtingen behoort. 

Deze vier leden vormen de raad. Zij worden gekozen voor 1 jaar en zijn herkiesbaar.
De raad kan uitzonderlijk en bij hoogdringendheid beslissingen treffen in verband met de portefeuille van de club.(bv. aan- of verkoop).
Deze beslissingen moeten door de vier betrokkenen eenparig worden genomen. Op de eerstvolgende maandelijkse vergadering moet hierover uitvoerig verslag worden uitgebracht.

De rekeningen worden beheerd door de voorzitter en de schatbewaarder.

De club kan, volgens door haar te bepalen modaliteiten, een beroep doen op raadgevers van buiten de club. Deze wonen de vergadering bij maar worden niet als lid beschouwd en hebben bijgevolg geen stemrecht.

Art. 8 Vergadering

De club vergadert in beginsel de eerste ………dag van de maand om ….. uur in het daartoe bestemde lokaal.
Behoudens andere vermelding, in deze statuten opgenomen, worden de beslissingen genomen met eenvoudige meerderheid der aanwezige en vertegenwoordigde leden. Bij staking van stemmen, waar de eenvoudige meerderheid vereist wordt, zal de stem van de voorzitter doorslaggevend zijn.
Elk lid heeft één stem.
Een afwezig lid mag schriftelijk mandaat verlenen aan een aanwezig lid.
Een aanwezig lid mag bij stemming niet meer dan één mandaat gebruiken.
Elke stemming betreffende personen gebeurt schriftelijk en geheim.
Elke vergadering wordt geleid door de voorzitter, en in diens afwezigheid door de vice-voorzitter.

Agenda van de vergadering:
Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering.
De schatbewaarder brengt verslag uit over de inventariswaarde van de portefeuille.
Commentaar over de beursactiviteiten van de voorbije maand; eventueel een theoretische uiteenzetting.
De leden brengen verslag uit over hun studies, bevindingen en ingewonnen informatie en bespreken de beurstoestand.
Beslissingen over aan- en/of verkoop, uitoefenbare rechten, dividenden , en dergelijke meer.
Een buitengewone vergadering moet bijeengeroepen worden op voorstel van de raad of op schriftelijke aanvraag aan de voorzitter door één vierde van de ingeschreven leden van de club. De oproeping voor de buitengewone vergadering moet schriftelijk gebeuren en duidelijk de reden ervan vermelden.

Art. 9 Aandelen - Fondsen 

De fondsen van de club worden gestort op een op haar naam geopende rekening.
De door de club aangekochte financiële instrumenten zullen op haar naam gedeponeerd worden bij …………………………………………………..
De inkomsten van de club, dividenden en verkoop van bezittingen, worden herbelegd.
Over de fondsen en de financiële instrumenten in portefeuille kan slechts beschikt worden mits een uitdrukkelijke beslissing van de vergadering en op de wijze door haar bepaald.
Als twee derden van de aanwezige en vertegenwoordigde leden daartoe besluiten, kan een deel van het vermogen worden uitgekeerd aan de leden. Het voorstel daartoe moet vooraf aan de leden worden ter kennis gebracht.
De leden van de club hebben ten allen tijde recht tot inzage in de boekhouding van de club.
Voor de kleine onkosten zoals huur lokaal, aansluiting bij VFB, postzegels, fotokopieën en dergelijke wordt een aparte onkostenkas aangelegd.

 

Art. 10 Nieuwe leden

Een lid dat na de oprichting van de club tot de club toetreedt, zal de inventariswaarde van zijn/haar aandeel betalen, verhoogd met 2% aankoopkosten.
De inventariswaarde is die van de dag waarop de kandidatuur in vergadering wordt aanvaard. De betaling van het aandeel moet gebeuren uiterlijk 10 dagen voor de volgende vergadering.

 

Art. 11 Wijziging van de statuten

De wijziging van de statuten is onderworpen aan de volgende voorwaarden :
De voorgestelde wijziging moet voorafgaandelijk aan de leden worden meegedeeld.
De wijziging moet door minstens 2/3de van de aanwezige en vertegenwoordigde leden worden goedgekeurd.
De goedgekeurde wijziging wordt bij het origineel document van de statuten gevoegd en gedagtekend door twee leden van de raad. De integrale tekst van de wijziging wordt in het proces-verbaal van de vergadering opgenomen.

 

Art.12 Ontbinding

In geval van ontbinding van de club wordt het kapitaal onder de leden rechtmatig verdeeld op de wijze die tijdens een daartoe bestemde vergadering bij eenvoudige meerderheid werd vastgesteld.

Art.13 Aansluiting VFB

De club verbindt er zich toe aan te sluiten bij de VFB door het storten van de jaarlijkse bijdrage voor de club en alle clubleden.

 

 

Volgende oprichters ondertekenen de statuten: